Obchodní podmínky

I. Obecná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) stanoví podmínky pro nákup Zboží v internetovém obchodu s potravinami a nápoji Canteen, který provozuje Jakub Ptáček – fyzická osoba podnikatel, se sídlem Na Horečkách 173, 747 64, Budišovice, IČ: 03439534 (dále jen “Prodávající”), adresa pro doručování elektronické pošty: hsc.kantyna@gmail.com, na internetové stránce www.canteen.cz (dále jen „Internetová stránka“).
 2. Fyzická osoba/fyzická osoba – student/právnická osoba, která provedla Závaznou objednávku produktů nabízených Prodávajícím na Internetových stránkách (dále jen “Kupující”) stvrzuje, že se seznámila s aktuálním zněním obchodních podmínek (dále jen “OP”) a zavazuje se jimi řídit.
 3. Ustanovení OP jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy a Závazné objednávky.
 4. Ustanovení odchylná od OP je možné sjednat v Kupní smlouvě, odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními OP.
 5. Závazná objednávka, Kupní smlouva i OP jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 6. Závazná objednávka, Kupní smlouva i OP jsou Prodávajícím archivovány a nejsou veřejně přístupné.

II. Kupní smlouva a předmět nákupu

 1. K prodeji zboží dojde uzavřením Závazné objednávky mezi Prodávajícím a Kupujícím.
 2. Závazná objednávka představuje vyplněnou objednávku zaslanou Prodávajícímu prostřednictvím interaktivního objednávkového formuláře na internetové stránce www.canteen.cz.
 3. Závazná objednávka Kupujícího se považuje za návrh Kupní smlouvy.
 4. Podmínkou úspěšného dokončení a odeslání Závazné objednávky je souhlas s OP, označení objednávaného zboží, potvrzení kupní ceny, řádné a úplné vyplnění všech povinných údajů.
 5. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena okamžikem potvrzení Závazné objednávky Kupujícím.
 6. Předmětem Kupní smlouvy jsou potravinářské produkty různých výrobců (dále jen „Zboží“).
 7. Každé Zboží je specifikováno prostřednictvím názvu, ceny a základní charakteristiky (dále jen “specifikace”). Veškeré uvedené Zboží na internetových stránkách a jeho specifikace je informativního charakteru, Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se nepoužije.
 8. Ceny nabízeného Zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících nákladů spojených s balením a dodáním.
 9. Prodávající má možnost v rámci prodeje Zboží uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 10. Objednávku zboží lze provést pouze na adresu do České republiky.
 11. Vlastnické právo kzakoupenému zboží přechází na Kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny prostřednictvím kreditového systému, inline platební brány GoPay nebo osobně v hotovosti v prodejně Canteen.

III. Registrace

 1. Na základě registrace Kupujícího provedené na Internetové stránce může Kupující vstupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží. Registrace je podmínkou nákupu Zboží prostřednictvím kreditového systému.
 2. Pro účely registrace je Kupující povinen uvést přesné a pravdivé údaje, které je povinen v případě změny aktualizovat.
 3. Kupující je chráněn pomocí přístupového hesla. Kupující nese plnou odpovědnost za veškeré jednání, které je jeho jménem z jeho účtu činěno.
 4. V případě důvodné obavy, že došlo ke zneužití uživatelského účtu Kupujícího, je Prodávající oprávněn uživatelský účet zablokovat.
 5. Prodávající je oprávněn registraci Kupujícího zrušit, porušuje-li OP. Zrušením registrace Kupujícího nezanikají povinnosti smluvních stran plynoucí z Kupní smlouvy a OP.
 6. Prodávající neodpovídá za škody, které Kupujícímu vzniknou v důsledku zneužití uživatelského účtu.

IV. Doručení zboží

 1. Zboží je oprávněna převzít pouze osoba, která zástupci Prodávajícího předloží číslo Závazné objednávky a prokáže, že byla kupní cena uhrazena řádně a včas, za jiných okolností nelze Kupujícímu zboží vydat. Prodávající nenese odpovědnost za včasné doručení zboží.
 2. Pokud v dohodnutém čase a místě Kupující od zástupce Prodávajícího zboží nepřevezme a neučiní tak ani v náhradním smluveném termínu, platí, že Prodávající svou povinnost předat zboží řádně a včas splnil.
 3. Způsob doručení zboží určuje Prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 4. Zboží je zasíláno najednou.

V. Cena a platební podmínky

 1. Nedohodnou-li se Kupující a Prodávající jinak, platí ceny Zboží, uvedené na internetových stránkách www.canteen.cz k okamžiku odeslání Závazné objednávky.
 2. Prodávající nevyžaduje po Kupujícím zálohu.
 3. Kupující může uhradit kupní cenu Zboží těmito způsoby:
  1. v hotovosti na adrese prodejny Canteen
  2. bezhotovostně prostřednictvím inline platební brány GoPay
  3. bezhotovostně prostřednictvím kreditového systému

VI. Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující je povinen zaplatit Zboží prostřednictvím kreditového systému, inline platební brány Go pay nebo v hotovosti v prodejně Canteen a je povinen Zboží ve smluvený čas a místě předání odebrat.
 2. Kupující je oprávněn Zboží do 14 dnů v neporušeném obalu vrátit v prodejně Canteen. Nelze vrátit Zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. Zboží, které je poškozené, nese znaky používání či je jinak znehodnoceno nebo jehož obal je porušen, lze vrátit toliko při předání Zboží.
 3. Prodávající má povinnost přijmout reklamaci Zboží při předání, je-li důvod reklamace rozpoznatelný pouhým okem.
 4. Nedojde-li k reklamaci při předání zboží, vrátí Kupující na své náklady Zboží v prodejně Canteen, kde mu bude po posouzení reklamace kupní cena vraceného Zboží vyplacena v hotovosti na pokladně. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 5. Práva a povinnosti ze Závazné objednávky, Kupní smlouvy i OP ohledně práv z vadného plnění se řídí zejména §§ 1914 až 1925, §§ 2099 až 2117 a §§ 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 6. Kupující je oprávněn změnit svoji Závaznou objednávku nejpozději do 17:00 hod. dne předcházejícího dni, ve kterém má být zboží dodáno.
 7. Kupující nesmí jakýmkoliv způsobem zasahovat do obsahu, bezpečnosti či technické podstaty Internetové stránky.
 8. Kupující není oprávněn rozesílat prostřednictvím Internetové stránky jakékoliv nevyžádané zprávy, viry nebo nebezpečné či škodlivé programy.
 9. Kupující nesmí vytvářet falešné identity za účelem, či pokoušet se proniknout na účet jiných uživatelů.
 10. Prodávající má právo zrušit Závaznou objednávku/Kupní smlouvu v případě, že by se objednané Zboží během vyřizování Objednávky přestalo vyrábět nebo dodávat nebo pokud by byl prodej takového Zboží na území České republiky zakázán, případně se výrazným způsobem změní jeho cena nebo jiné podmínky jeho dodání. O zrušení objednávky bude Kupující informován.

VII. Ochrana osobních údajů

 1. Projávající postupuje při zpracování osobních údajů Kupujícího – fyzické osoby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, e- mailová adresa, telefonní číslo (dále jen “osobní údaje”).
 3. Kupující souhlasí se zpracování osobních údajů pro účely realizace práv a povinností ze Závazné objednávky, Kupní smlouvy i OP.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Ustanovení OP jsou nedílnou součástí Závazné objednávky a Kupní smlouvy.
 2. Vztahy smluvních stran se řídí právním řádem ČR. K řešení sporů v souvislosti s prodejem Zboží jsou příslušné věcně a místně příslušné soudy ČR.
 3. Neplatnost dílčích ustanovení OP nemá dopad na platnost a účinnost ostatních ustanovení OP.
 4. OP jsou platné dnem zveřejnění na webových stránkách www.canteen.cz a účinné uzavřením Závazné objednávky nebo Kupní smlouvy.